Algemene voorwaarden
Kindertraining Nederland

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met Kindertraining Nederland en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek of aanmelding wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

  Wet op privacy
  Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de AVG wet. Er is vanuit ons geen gedeeld dossier met zorgverzekeraars of andere instanties.
  Wanneer persoonlijke gegevens digitaal worden aangeleverd (intake formulieren en overeenkomst) worden deze opgeslagen binnen onze Google Drive. Wanneer persoonlijke gegevens op papier worden aangeleverd, wordt dit in een beveiligde kast opgeborgen. De intake formulieren worden na het traject vernietigd. De overeenkomst zal 7 jaar worden bewaard in onze administratie.
  Daarnaast worden facturen (waarin adresgegevens en namen zijn vermeld) opgeslagen in ons boekhoudsysteem en zijn wij verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren. Kindertraining Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kindertrainingnederland.nl. 
  Kindertraining Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

  Vertrouwelijkheid van de trainingen                                                                                    

  Kindertraining Nederland is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens de trainingen.  Wanneer overleg met derden naar onze mening in het belang van het kind is wordt toestemming gevraagd aan één van de ouders/verzorgers. Kindertraining Nederland streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, zal Kindertraining Nederland dit met u én daarnaast met derden bespreken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Training van kinderen tot en met 16 jaar
  Kindertraining Nederland kan enkel een training bieden wanneer beide gezaghebbende ouders hiermee akkoord gaan. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Kindertraining Nederland zal dit tijdens de kennismaking benoemen, zodat de opdrachtgevende gezaghebbende ouder hiervan op de hoogte is. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de training, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindertraining Nederland kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

  Observatie en verslaglegging
  In overleg met, of op verzoek van ouders/verzorgers, kan Kindertraining Nederland school of andere belanghebbenden bezoeken voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd en de kosten hiervoor. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindertraining Nederland geschreven (hier zijn extra kosten aan verbonden).

  Aansprakelijkheid
  De trainingen van Kindertraining Nederland zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kindertraining Nederland is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de trainers van Kindertraining Nederland. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindertraining Nederland, daar waar Kindertraining Nederland onder valt.

  Betalingsvoorwaarden
  De tarieven van de trainingen zijn te vinden op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek, waar mogelijk extra kosten aan zijn verbonden. De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindertraining Nederland. Als er niet binnen dit termijn wordt betaald zal een betalingsherinnering verstuurd worden. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindertraining Nederland gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten á €7,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindertraining Nederland genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindertraining Nederland gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

  Verhindering

  Indien ouders, opvoeders en/of het kind verhinderd zijn om op de afgesproken datum en tijdstip ondersteuning te bieden, dienen zij Kindertraining Nederland hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient via de telefoon (bellen, whats app bericht of spraakbericht), of via de e-mail te worden gedaan. Ook in het weekend kunnen afspraken worden geannuleerd. Afspraken met betrekking tot LIMV trajecten dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt hier een uurtarief van €50,- in rekening gebracht. Afspraken met betrekking tot PGB trajecten dient ruim 1 week van de voren te worden afgezegd. Doordat onze PGB trajecten al reeds een half jaar van te voren worden gepland, zijn wij genoodzaakt om bij het verzaken van een vroegtijdige afmelding de uren te schrijven die al reeds gepland waren. Bij tijdige afzegging zijn de trainers van Kindertraining Nederland nog in de mogelijkheid andere PGB gezinnen deze uren aan te bieden.

Winkelmand
Er zitten geen producten in je winkelmand!
0