Privacy verklaring

Kindertraining Nederland BV

Kindertraining Nederland (hierna te noemen KTN) is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, is in deze Privacyverklaring te lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij werken vanuit de wet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevens

KTN kan persoonsgegevens verwerken, doordat er gebruik gemaakt wordt van de diensten van KTN of omdat persoonsgegevens zelf aan KTN verstrekt zijn, zoals door het invullen van een contact formulier op de websites. KTN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. voor- en achternaam;
 2. adresgegevens;
 3. geslacht, geboortedatum en BSN nummer;
 4. telefoonnummer;
 5. e-mailadres;
 6. betalingsgegevens;
 7. IP-adres;
 8. gedragsgegevens;
 9. medische gegevens.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Persoonsgegevens kunnen door KTN worden verwerkt voor:

 1. het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst
 2. het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen
 3. een betaling te laten plaatsvinden
 4. het onderhouden van de relatie met tussen klant en KTN

4. Marketingactiviteiten

KTN houdt in het kader van marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

KTN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Het bewaren van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

KTN verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Beveiliging persoonsgegevens

KTN gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt KTN zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. KTN beschermt de aan hem/haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van wachtwoorden op de computer en wachtwoorden op de e-mailprogramma’s. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Jennie de Weerd van KTN (zie punt 12 voor de contactgegevens).

8. Verwerking persoonsgegevens met derden

KTN verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Rechten van betrokkenen

KTN honoreert alle rechten van betrokkenen. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke , kan uitoefenen, dan wel inroepen.
De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar jennie@kindertrainingnederland.nl.
Jennie de Weerd zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op het verzoek reageren.

10. Wijziging Privacyverklaring

KTN behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van KTN en alle andere websites van KTN worden gepubliceerd.

11. Klachten

Mocht er een klacht zijn rondom de verwerking van persoonsgegevens, kan hierover direct contact opnemen met Jennie de Weerd van KTN. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Jennie, kan er ook altijd een klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

 12. Contactgegevens KTN

Jennie de Weerd:
06-40178436
jennie@kindertrainingnederland.nl

Bezoekadres:
Burgemeester Verderlaan 19
3544 AD Utrecht

Kindertraining Nederland BV
KVK: 84995653
BTW: 863458853B01
AGB: 98106161
SKJ Registratie Jennie de Weerd: 111016356